Latin teen Gisele Mona stretches her taut beaver far apart.